مسلخ عشق

  • تضمین بهترین قیمت بازار
  • پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
  • بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
  • اصالت کالاها از برترین برندها
  • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

رایگان!

تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و برند بوده و با گارانتی بازگشت وجه ارائه می شوند.

کتاب مسلخ عشق روایتی است از ترویج بهائیت در ایران.این کتاب با بیان چند روایت در قالب یک رمان نحوه ترویج دین بهائیت ، اهداف و چالشهای پیش روی آن و پشت پرده هایی از آن را نشان میدهد . نویسنده در این کتاب پاسخ خیلی از سؤالات مطرح شده در مورد این فرقه نوظهور ، عقاید و اهداف آن را با بیانی ساده مطرح می کند.
قسمتی از کتاب در ادامه آمده است:“ﺣﺮف ﻫﺎی ﮔﻨﺪه ای ﻣﻴﺰﻧﻲ. اﮔﺮ ﺗﻮ واﻗﻌﺎ آن ﻗﺪر ﺧﺎدم و ﻓﺪاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻲ، راه ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺎز اﺳﺖ . ﭼﺮا داﺋﻢ ﻧﻴﺶ و ﻃﻌﻨﻪ ﻣﻴﺰﻧﻲ؟ ﻳﺎ ﺑﻬﺎء ﺑﮕﻮ و ﺷﺮوع ﻛﻦ . اﻳﻦ ﺗﻮ و اﻳﻦ ﻣﺮدم درﻣﺎﻧﺪه ای ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮاﻧﺪ. دردﺷﺎن را ﻛﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ. ﻧﺴﺨﻪ درﻣﺎن را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﺗﻮ داده . ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻄﻞ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻲ؟ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻲ ﻳﻜﺒﺎره ﻣﻌﺠﺰه ای ﺷﻮد و دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدد؟”“ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺤﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻚ دارم . ““ژاﻧﺖ ، دﻳﮕﺮ دارم از دﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻔﺮﮔﻮﻳﻴﻬﺎی ﺗﻮ ﻛﻼﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮم . ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ، اﻣﺎ راﻫﺖ را ﮔﻢ ﻛﺮده ای .ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪس ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻛﺴﻲ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ، وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻳﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﭽﻪ ای . ““ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﺣﺮف ﺣﻖ ﻣﻴﺰﻧﻢ ؟ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻃﺒﻞ اﻣﺮ ﭘﻲ ﺑﺮده ام ؟ ﭼﻮن دارم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ؟ ﭼﻮن ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻮن ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻮد؟ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻢ ؟ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ت ت ﻫﺰار ﺑﺮﭼﺴﺐ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ. ““ﺗﺤﺮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻲ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺎﺳﺖ . اﻣﺎ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ. ““ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻌﺎرم . اﮔﺮ ﺗﺤﺮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻲ از ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺑﻬﺎءاﷲ اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ اﺟﺎزه ﺗﺤﺮی ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻤﻴﺪﻫﻴﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارم ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی ، ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺮف ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد، ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻢ ؟ ﭼﺮا ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺐ ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻼم ، ﻣﻴﭙﺮدازد، او را ﻣﻨﻊ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﭼﺮا اﻳﻦ دﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ ؟ ﻣﺜﻼ ﻏﻴﺐ ﺷﺪن ﺑﺎب در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ، ﻳﺎ ﻣﻘﺪس ﺑﻮدن ﻋﺪد ﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺖ ، و ﻫﺰاران ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ. اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﺮادﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻴﺮﺳﺪ، ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج رﻓﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ، ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ، ﻣﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ، و ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺠﺰات دﻳﮕﺮی ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان رخ داده ﻫﻤﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ و ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻴﺎورد. ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻋﺎدی و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﻣﻌﺠﺰه را ﻣﻨﺴﻮخ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه اﻣﺮی ﮔﺬری اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ . ﺧﺐ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣﻴﺪاد ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰه ای ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ اﺳﺖ . اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎر ﻫﻴﭻ ﻛﺎری ﻧﻜﺮد آن ﻫﻢ ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺗﺎ ﻣﺬﻫﺐ . ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ دﻳﻦ از ﻛﺠﺎﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﺸﻒ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ آرام ﻧﻤﻴﻨﺸﻴﻨﻢ . ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﭙﺮﺳﻴﻢ ، ﺑﻴﺠﻮاب اﺳﺖ . ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻏﻴﺮﻋﺎدی اﺳﺖ ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻴﻢ ، وﮔﺮﻧﻪ ﻓﻮری ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻟﻤﻪ و ﺑﻤﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ. آﺧﺮ ﻛﺪام دﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﭽﻮن وﭼﺮا ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ؟ ﺑﻴﭽﻮن وﭼﺮا ﻳﻌﻨﻲ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮری ، ﻳﻌﻨﻲ اﺧﺘﻨﺎق . “ﺻﺪای ﭘﺎرک ﻛﺮدن ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ از درون ﺣﻴﺎط ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻴﺪ. ژاﻛﻠﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺖ و ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ را دﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺑﻮد. دل در ﺳﻴﻨﻪ اش ﺗﭙﻴﺪن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺧﺒﺮی ﻛﻪ داﺷﺖ ، ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺘﺎب ﺷﺪ. ﺑﻪ ژاﻧﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل دراز ﻛﺸﻴﺪن روی ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮد ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﺮد…
وزن 320 g

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مسلخ عشق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *